Ɲ ℳ

آخرین مطالب

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

جـــــــــــنـــــــــــــون

| سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۳۸ ق.ظ


تا وقتی از کسی مطمین نیستی

باهاش خـــاطـــــــــره نســــــــــــاز!

تـــــــــــــــــــقـــــــاص خــــــــاطره

جـــــــــــنـــــــــــــون است...!!!


خدای من

| سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۳۷ ق.ظ


פֿבاے مـטּ ؛

وقتے בستاטּ تـــــو

בر בستاטּ مــטּ باشــב

בست را میبـــازم

פـتے اگر تـمـام פـڪم هـاے בل

בر בست من باشـב . ."ב لــــــم"

یـــڪ ڪوچــ ے بــــטּ بستـــــ میــــפֿـواهـــב

و یـــ ڪ باراטּِ نــــــم نـــــــم

و یـڪ "פֿــــــבا"

ڪـ ڪمـے باهــم راه بــرویــــҐ

همیــــטּ...


برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند …

| سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۳۵ ق.ظبرایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند

تایید و تشویقــَـم کردند ..

که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است

اما بیــن خــودمـان باشــد

هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــــو هسـتــی


تنهایی

| سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ق.ظ


ﭼﻘــــﺪﺭ ﺷـــﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺁﯾــــﺪ, ﻭﻗﺘــــﯽ... . . . . .


ﺗنهایی....!!!